MISIJA

Očuvanje i poboljšanje zdravlja pacijenta u osnovi je našeg poslovanja. Kako bismo to postigli, sarađujemo sa svetski renomiranim proizvođačima medicinske opreme i obezbeđujemo vrhunsku obuku naših zaposlenih i zdravstvenih radnika za primenu najsavremenijih znanja i tehnologija.

Trudimo se da svojim delovanjem promovišemo društveno odgovorno ponašanje.

VIZIJA

Magna Medica je mlada kompanija koja posluje u okviru Magna grupe sa kojom delimo iste vrednosti. Naš cilj je da postanemo i ostanemo vodeće preduzeće na tržištu u pogledu pružanja usluge veleprodaje lekova i medicinskih sredstava i servisiranja medicinske opreme.

Naša vizija je da korisnicima zdravstvenih usluga isporučujemo proizvode i usluge najvišeg kvaliteta kako bismo zadovoljili i prevazišli njihove potrebe i očekivanja.

Kontinuirano poštovanje svih propisa i standarda koje se odnose na delatnost kojom se bavimo, naše je trajno opredeljenje.

Najviše rukovodstvo Magna Medica d.o.o. uspostavlja sledeću Politiku kvaliteta kao dokument kojim utvrđuje misiju, viziju i strategiju za njeno ostvarenje:

 

POLITIKA KVALITETA

Magna Medica d.o.o. utvrđuje ovu Politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će usluge koje pruža ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika kao i zahteve važećih zakona i propisa.

Cilj Magna Medica d.o.o. je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu pružanja usluge veleprodaje lekova i medicinskih sredstava i servisiranje medicinske opreme.

Ovaj cilj Magna Medica d.o.o. ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, što obuhvata:

  • mere za povećanje zadovoljenja korisnika;
  • stalnu modernizaciju internih resursa;
  • ostvarenje liderske uloge i posvećenost rukovodstva;
  • aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima pružanja usluga;
  • utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika;
  • stalno poboljšanje kvaliteta pružanja usluge;
  • odlučivanja na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na procese pružanja usluge.
  • razvijanju partnerskih odnosa sa isporučiocima;
  • politika je saopštena da se razume i primenjuje unutar organizacije;
  • politika je održavana i dostupna relevantnim zainteresovanim stranama.

Politika kvaliteta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava Magna Medica d.o.o. u naporima za stalno poboljšavanje.

Oktobar 2017.

A/1